Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant johnieMale/Serbia Groups :icontypebandit: TYPEBANDIT
 
Recent Activity
Deviant for 10 Years
Needs Core Membership
Statistics 66 Deviations 2,345 Comments 34,135 Pageviews
×

Newest Deviations

cali by inphact cali :iconinphact:inphact 1 0 melanchohol by inphact melanchohol :iconinphact:inphact 2 0 every day by inphact every day :iconinphact:inphact 15 4 MH_remixed by inphact MH_remixed :iconinphact:inphact 13 4 EYEB_ promo by inphact EYEB_ promo :iconinphact:inphact 29 4 blend.theory by inphact blend.theory :iconinphact:inphact 6 2 p f1lth by inphact p f1lth :iconinphact:inphact 30 8 KLP_2 by inphact KLP_2 :iconinphact:inphact 17 2 KLP_1 by inphact KLP_1 :iconinphact:inphact 46 7 EYEB_ by inphact EYEB_ :iconinphact:inphact 57 16 the big T by inphact the big T :iconinphact:inphact 58 19 Omega Code by inphact Omega Code :iconinphact:inphact 27 10 Attitude Overdose by inphact Attitude Overdose :iconinphact:inphact 54 17 Attitude . ttf by inphact Attitude . ttf :iconinphact:inphact 33 20 blend the difference by inphact blend the difference :iconinphact:inphact 53 14 KAVINSKY - Teddy boy EP poster by inphact KAVINSKY - Teddy boy EP poster :iconinphact:inphact 34 11

Favourites

The Ring Of The Valley - N.G.S.2 Version by AS-Dimension-Z
Mature content
The Ring Of The Valley - N.G.S.2 Version :iconas-dimension-z:AS-Dimension-Z 110 22
UnderneatH by abstrasctik UnderneatH :iconabstrasctik:abstrasctik 152 102 Sexneakers by abstrasctik Sexneakers :iconabstrasctik:abstrasctik 365 154 The REAL deviantART by Heidi The REAL deviantART :iconheidi:Heidi 2,385 1,751 Vaporwave Png's/Gifs/Stock Pack by Summer-to-the-spring Vaporwave Png's/Gifs/Stock Pack :iconsummer-to-the-spring:Summer-to-the-spring 1,052 74 + Waves |7 png's| by natieditions00 + Waves |7 png's| :iconnatieditions00:natieditions00 649 57 Aesthetic Png's by Summer-to-the-spring Aesthetic Png's :iconsummer-to-the-spring:Summer-to-the-spring 521 19 Wall Chart Chakra Symbols, Mudras, Activators by Ashnandoah Wall Chart Chakra Symbols, Mudras, Activators :iconashnandoah:Ashnandoah 52 33 Fool Moon by LekaTheSnake Fool Moon :iconlekathesnake:LekaTheSnake 10 1 this bloody something by LNePrZ this bloody something :iconlneprz:LNePrZ 6 0 Nike02full Color by CHIN2OFF Nike02full Color :iconchin2off:CHIN2OFF 10 1 Mirroring logotype demon everywhere by 32-D3519N Mirroring logotype demon everywhere :icon32-d3519n:32-D3519N 1 2 Fragile by sancient Fragile :iconsancient:sancient 79 6 Mystic Vision by philipbrunner Mystic Vision :iconphilipbrunner:philipbrunner 120 67 Journey by onrepeattt Journey :icononrepeattt:onrepeattt 331 33 BOILED BRAIN by huseyinozkan BOILED BRAIN :iconhuseyinozkan:huseyinozkan 187 28

Wishlist

.mad world. by danirolli .mad world. :icondanirolli:danirolli 4,446 1,102 Prisoner of my own by shimoda7 Prisoner of my own :iconshimoda7:shimoda7 94,098 8,600 Purple... by FotoLover14 Purple... :iconfotolover14:FotoLover14 61 13 Sport Love by xa-xa-xa Sport Love :iconxa-xa-xa:xa-xa-xa 11,864 892 Crow by gimei Crow :icongimei:gimei 15,314 839 Speed Racer Pinup by tegehel
Mature content
Speed Racer Pinup :icontegehel:tegehel 251 30
arum by sivet-christophe arum :iconsivet-christophe:sivet-christophe 3,673 638 red hood by tobiee red hood :icontobiee:tobiee 4,316 347

Activity


he comes
cali
m͉͉͚̻ͬ̈ͪ͗͒̾͑̈̓̋͗ͬͦ͋ͮ́ĕ̸̇͌̌̿̐̓̋̿̉̄̿ͧ҉̶͉̩̘̜̟̜͇̦͙̠̘͠͡t̵̡͍̞̹̹̳̥͍͇̲̝̬͈̭̗̺͎̄ͯ̉̈ͬ̋̑̿̃ͬ̿ͫͣ͐̏ͭ͂ḁ̱̫͖̗͙̰̝̖̰̼̠̰̣͚̲̟̎͐͐̆̏ͭ̂͐ͤ́͞c̸̛ͯ̂̎̆̒ͯ̋ͩ̎ͧ̓̿̿͆ͬͪ́͊́͏̹͙̦̭̦̖͕̲̼̭́ͅa̬̥̬̤͍̗̲̩̹̪͊ͥ̀ͭ̇̅̍̀̀l͑̾̅̇̇̔͐̅̂̽̈̾ͨ͐͆̍͢͏͚̳̫̖͖̟͙̹͓̮͟͢͡i͗̃ͤ̉̎͂̅̏ͥͨ͏̢҉̱̮̪̣̼͈̤͈͉̞̱͍̗̞̥̹͕
cali
m͉͉͚̻ͬ̈ͪ͗͒̾͑̈̓̋͗ͬͦ͋ͮ́ĕ̸̇͌̌̿̐̓̋̿̉̄̿ͧ҉̶͉̩̘̜̟̜͇̦͙̠̘͠͡t̵̡͍̞̹̹̳̥͍͇̲̝̬͈̭̗̺͎̄ͯ̉̈ͬ̋̑̿̃ͬ̿ͫͣ͐̏ͭ͂ḁ̱̫͖̗͙̰̝̖̰̼̠̰̣͚̲̟̎͐͐̆̏ͭ̂͐ͤ́͞c̸̛ͯ̂̎̆̒ͯ̋ͩ̎ͧ̓̿̿͆ͬͪ́͊́͏̹͙̦̭̦̖͕̲̼̭́ͅa̬̥̬̤͍̗̲̩̹̪͊ͥ̀ͭ̇̅̍̀̀l͑̾̅̇̇̔͐̅̂̽̈̾ͨ͐͆̍͢͏͚̳̫̖͖̟͙̹͓̮͟͢͡i͗̃ͤ̉̎͂̅̏ͥͨ͏̢҉̱̮̪̣̼͈̤͈͉̞̱͍̗̞̥̹͕
Loading...

deviantID

inphact
johnie
Serbia
                                                                                :bulletblack:DESIGNERSCOUCH
                                                                                :bulletblack:PORTFOLIO
                                                                                :bulletblack:FACEBOOK

Print preference: poster
Favourite genre of music: electronic / drum&bass / dubstep / breaks
Favourite style of art: graphic design / typography
Operating System: windows 7 ultimate 64bit
Skin of choice: her's
Personal Quote: one has to be extremely fond of himself to quote himself.
Interests

Untitled

Journal Entry: Sat Nov 21, 2009, 5:34 PM
--------------------------------------2222--------3333-------
------------------------------------22----22----33----33----------
-------------------------------------------22-----------33------------
-----------------------------------------22----------333-------
---------------------------------------22---------------33------
-------------------------------------22----------33----33-----------
------------------------------------222222-------3333------

i carry your heart with me


i carry your heart with me(i carry it in
my heart)i am never without it(anywhere
i go you go,my dear; and whatever is done
by only me is your doing,my darling)
i fear
no fate(for you are my fate,my sweet)i want
no world(for beautiful you are my world,my true)
and it's you are whatever a moon has always meant
and whatever a sun will always sing is you

here is the deepest secret nobody knows
(here is the root of the root and the bud of the bud
and the sky of the sky of a tree called life;which grows
higher than the soul can hope or mind can hide)
and this is the wonder that's keeping the stars apart

i carry your heart(i carry it in my heart)

FEATURE (soon)

  • Listening to: dubstep
  • Reading: the 0's and 1's
  • Watching: Lies
  • Playing: Life

Groups

:iconnewmediaart: :icontypebandit: :iconvicious-type:

Friends

Watchers

Comments


Add a Comment:
 
:iconnunchaku:
nunchaku Featured By Owner Dec 2, 2012  Professional Artist
Srecan Rodjendan.
Reply
:iconbojanpapic:
BojanPapic Featured By Owner Oct 11, 2012  Hobbyist General Artist
Pozdrav! :) Idem da ti pogledam galeriju a ti obidji ovu grupu:
:iconartistsofserbia:
Prikljuci se, vidi koga jos ima i okaci neki rad :D
Reply
:iconidolomantisdiabolica:
IdolomantisDiabolica Featured By Owner Dec 2, 2011
Srecan rodj :)
Reply
:iconihaveseentherain:
IHaveSeenTheRain Featured By Owner Dec 2, 2011  Professional General Artist
Srecan rodjendan :)
Reply
Add a Comment: