Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant johnieMale/Serbia Groups :icontypebandit: TYPEBANDIT
 
Recent Activity
Deviant for 10 Years
Needs Core Membership
Statistics 66 Deviations 2,345 Comments 33,436 Pageviews
×

Newest Deviations

cali :iconinphact:inphact 1 0 melanchohol :iconinphact:inphact 2 0 every day :iconinphact:inphact 15 4 MH_remixed :iconinphact:inphact 13 4 EYEB_ promo :iconinphact:inphact 29 4 blend.theory :iconinphact:inphact 6 2 p f1lth :iconinphact:inphact 30 8 KLP_2 :iconinphact:inphact 17 2 KLP_1 :iconinphact:inphact 46 7 EYEB_ :iconinphact:inphact 57 16 the big T :iconinphact:inphact 58 19 Omega Code :iconinphact:inphact 27 10 Attitude Overdose :iconinphact:inphact 54 17 Attitude . ttf :iconinphact:inphact 33 20 blend the difference :iconinphact:inphact 53 14 KAVINSKY - Teddy boy EP poster :iconinphact:inphact 34 11

Favourites

UnderneatH :iconabstrasctik:abstrasctik 152 102 Sexneakers :iconabstrasctik:abstrasctik 366 154 The REAL deviantART :iconheidi:Heidi 2,364 1,740 Vaporwave Png's/Gifs/Stock Pack :iconsummer-to-the-spring:Summer-to-the-spring 896 65 + Waves |7 png's| :iconnatieditions00:natieditions00 526 44 Aesthetic Png's :iconsummer-to-the-spring:Summer-to-the-spring 445 15 Wall Chart Chakra Symbols, Mudras, Activators :iconashnandoah:Ashnandoah 51 29 Fool Moon :iconlekathesnake:LekaTheSnake 10 1 this bloody something :iconlneprz:LNePrZ 6 0 Nike02full Color :iconchin2off:CHIN2OFF 9 1 Mirroring logotype demon everywhere :icon32-d3519n:32-D3519N 1 2 Fragile :iconsancient:sancient 79 6 Mystic Vision :iconphilipbrunner:philipbrunner 120 67 Journey :icononrepeattt:onrepeattt 331 33 BOILED BRAIN :iconhuseyinozkan:huseyinozkan 190 28 Batman :iconhuseyinozkan:huseyinozkan 50 3

Wishlist

.mad world. :icondanirolli:danirolli 4,456 1,102 Prisoner of my own :iconshimoda7:shimoda7 93,765 8,600 Purple... :iconfotolover14:FotoLover14 61 13 Sport Love :iconxa-xa-xa:xa-xa-xa 11,859 892 Crow :icongimei:gimei 15,341 839
Mature content
Speed Racer Pinup :icontegehel:tegehel 248 30
arum :iconsivet-christophe:sivet-christophe 3,676 638 red hood :icontobiee:tobiee 4,322 347

Activity


he comes
cali
m͉͉͚̻ͬ̈ͪ͗͒̾͑̈̓̋͗ͬͦ͋ͮ́ĕ̸̇͌̌̿̐̓̋̿̉̄̿ͧ҉̶͉̩̘̜̟̜͇̦͙̠̘͠͡t̵̡͍̞̹̹̳̥͍͇̲̝̬͈̭̗̺͎̄ͯ̉̈ͬ̋̑̿̃ͬ̿ͫͣ͐̏ͭ͂ḁ̱̫͖̗͙̰̝̖̰̼̠̰̣͚̲̟̎͐͐̆̏ͭ̂͐ͤ́͞c̸̛ͯ̂̎̆̒ͯ̋ͩ̎ͧ̓̿̿͆ͬͪ́͊́͏̹͙̦̭̦̖͕̲̼̭́ͅa̬̥̬̤͍̗̲̩̹̪͊ͥ̀ͭ̇̅̍̀̀l͑̾̅̇̇̔͐̅̂̽̈̾ͨ͐͆̍͢͏͚̳̫̖͖̟͙̹͓̮͟͢͡i͗̃ͤ̉̎͂̅̏ͥͨ͏̢҉̱̮̪̣̼͈̤͈͉̞̱͍̗̞̥̹͕
cali
m͉͉͚̻ͬ̈ͪ͗͒̾͑̈̓̋͗ͬͦ͋ͮ́ĕ̸̇͌̌̿̐̓̋̿̉̄̿ͧ҉̶͉̩̘̜̟̜͇̦͙̠̘͠͡t̵̡͍̞̹̹̳̥͍͇̲̝̬͈̭̗̺͎̄ͯ̉̈ͬ̋̑̿̃ͬ̿ͫͣ͐̏ͭ͂ḁ̱̫͖̗͙̰̝̖̰̼̠̰̣͚̲̟̎͐͐̆̏ͭ̂͐ͤ́͞c̸̛ͯ̂̎̆̒ͯ̋ͩ̎ͧ̓̿̿͆ͬͪ́͊́͏̹͙̦̭̦̖͕̲̼̭́ͅa̬̥̬̤͍̗̲̩̹̪͊ͥ̀ͭ̇̅̍̀̀l͑̾̅̇̇̔͐̅̂̽̈̾ͨ͐͆̍͢͏͚̳̫̖͖̟͙̹͓̮͟͢͡i͗̃ͤ̉̎͂̅̏ͥͨ͏̢҉̱̮̪̣̼͈̤͈͉̞̱͍̗̞̥̹͕
Loading...

deviantID

inphact
johnie
Serbia
                                                                                :bulletblack:DESIGNERSCOUCH
                                                                                :bulletblack:PORTFOLIO
                                                                                :bulletblack:FACEBOOK

Print preference: poster
Favourite genre of music: electronic / drum&bass / dubstep / breaks
Favourite style of art: graphic design / typography
Operating System: windows 7 ultimate 64bit
Skin of choice: her's
Personal Quote: one has to be extremely fond of himself to quote himself.
Interests

Untitled

Journal Entry: Sat Nov 21, 2009, 5:34 PM
--------------------------------------2222--------3333-------
------------------------------------22----22----33----33----------
-------------------------------------------22-----------33------------
-----------------------------------------22----------333-------
---------------------------------------22---------------33------
-------------------------------------22----------33----33-----------
------------------------------------222222-------3333------

i carry your heart with me


i carry your heart with me(i carry it in
my heart)i am never without it(anywhere
i go you go,my dear; and whatever is done
by only me is your doing,my darling)
i fear
no fate(for you are my fate,my sweet)i want
no world(for beautiful you are my world,my true)
and it's you are whatever a moon has always meant
and whatever a sun will always sing is you

here is the deepest secret nobody knows
(here is the root of the root and the bud of the bud
and the sky of the sky of a tree called life;which grows
higher than the soul can hope or mind can hide)
and this is the wonder that's keeping the stars apart

i carry your heart(i carry it in my heart)

FEATURE (soon)

  • Listening to: dubstep
  • Reading: the 0's and 1's
  • Watching: Lies
  • Playing: Life

Groups

:iconnewmediaart: :icontypebandit: :iconvicious-type:

Friends

Watchers

Comments


Add a Comment:
 
:iconnunchaku:
nunchaku Featured By Owner Dec 2, 2012  Professional Artist
Srecan Rodjendan.
Reply
:iconbojanpapic:
BojanPapic Featured By Owner Oct 11, 2012  Hobbyist General Artist
Pozdrav! :) Idem da ti pogledam galeriju a ti obidji ovu grupu:
:iconartistsofserbia:
Prikljuci se, vidi koga jos ima i okaci neki rad :D
Reply
:iconidolomantisdiabolica:
IdolomantisDiabolica Featured By Owner Dec 2, 2011
Srecan rodj :)
Reply
:iconihaveseentherain:
IHaveSeenTheRain Featured By Owner Dec 2, 2011  Professional General Artist
Srecan rodjendan :)
Reply
Add a Comment: